مراکز خرید مشهد

مراکز خرید مشهد

در این قسمت از سایت بازار رضا - نمایشگاه بین‌المللی مشهد - مجتمع تجاری الماس شرق - مرکز تجاری خیام - بازار مرکزی - مجتمع تجاری زیست خاور - بازار حکیم - مجتمع تجاری پروما و ... آشنا می شوید

 

 

 

 

دوشنبه, 16 ارديبهشت 1392 ساعت 05:58

بازار بزرگ مشهد

نام مرکز : بازار بزرگمحله : خسروی نو آدرس مرکز تجاری : خسروی نو اندرزگو 15نوع بازار : تجاری کیف و کفشنام مسئول : تلفن مسئول :
دوشنبه, 16 ارديبهشت 1392 ساعت 05:58

بازار سرشور مشهد

نام مرکز : بازار سرشورمحله : خسروی نو آدرس مرکز تجاری : خسروی نو اندرزگو 8 نوع بازار : تجارینام مسئول : تلفن مسئول :
دوشنبه, 16 ارديبهشت 1392 ساعت 05:56

بازار مرکزی مشهد

نام مرکز : بازار مرکزیمحله : چها راه شهداآدرس مرکز تجاری : خیابان شیرازی به سمت حرمنوع بازار : تجاری – کفش – کیف و ...نام مسئول : تلفن مسئول :
یکشنبه, 15 ارديبهشت 1392 ساعت 07:00

مجتمع تجاری ونک مشهد

نام مرکز : مجتمع تجاری ونکمحله : شیرازی آدرس مرکز تجاری : خیابان شیرازی به سمت حرم نوع بازار : تجاری – کفش – کیف و ...نام مسئول : تلفن مسئول :
یکشنبه, 15 ارديبهشت 1392 ساعت 06:54

بازارچه زیر گذر مشهد

نام مرکز : بازارچه زیر گذر محله : چها راه شهداآدرس مرکز تجاری : ابتدای حرم زیر گذرنوع بازار : تجاری – کفش – کیف و ...نام مسئول : تلفن مسئول :
یکشنبه, 15 ارديبهشت 1392 ساعت 06:53

پاساژ فیروزه مشهد

نام مرکز : پاساژ فیروزهمحله : چهار راه شهداآدرس مرکز تجاری : ابتدای چهار راه شهدانوع بازار : تجاری – کفش – کیف و ...نام مسئول : تلفن مسئول :
یکشنبه, 15 ارديبهشت 1392 ساعت 06:51

پاساژ الغدیر مشهد

نام مرکز : پاساژ الغدیرمحله : چهار راه شهداآدرس مرکز تجاری : ابتدای چها راه شهدانوع بازار : تجاری – کفش – کیف و ...نام مسئول : تلفن مسئول :
یکشنبه, 15 ارديبهشت 1392 ساعت 06:50

بازار توریستی بهمن

نام مرکز : بازار توریستی بهمنمحله : چهار راه شهداآدرس مرکز تجاری : ابتدای چهار راه شهدانوع بازار : تجاری – کفش – کیف و ...نام مسئول : تلفن مسئول :